טכוגרף 

 

 

             טכוגרף :  רושם מהירות (יוונית)           

  

 

 

 כללי : 

המתקן הידוע כ"קופסא שחורה " ברכב ,מותקן בלוח השעונים בתא הנהג [במקום מד המהירות] המכשיר הוא למשה תשלובת של מד מהירות ,מד מרחק ומתקן הרושם באמצעות מחחט על דיסקית נייר מיוחדת את : זמן תחילת הנסיעה ,מרחק הנסיעה, מהירות הנסיעה ,הפסקות ,סיום הנסיעה ......

מטרתו של הטכוגרף לספק אינפורמציה רחבה לעניין תנועתו של כלי הרכב ובעיקר פיקוח בתפקוד יעיל בהפעלת כלי רכב מסחריים משאיות אוטובוסים ועוד.... 

ניתוח דסקת הטכוגרף נדרשת על ידי קציני בטיחות בתעבורה ,בעלי מפעלים ,משטרה ,משרד התחבורה .

 

הטכוגרף הדיגיטלי : 

 

כמו הטכוגרף הרגיל גם הטכוגרף הדיגטלי נועד לתעד נתוני נסיעה לצורך בקרה ,אכיפה ,שיחזור תאונות ועוד... ברי כי ההבדל העיקרי הוא שאין צורך בדסקיות נייר הכל רשום מתועד בצורה ממוחשבת .

הטכוגרף הדיגיטלי מבצע ביקורת עצמית ובעל יכולת להתריע על כל פעולה לא תקינה , כרטיס חכם צובר את הנתונים לתקופה של חודש ,כמובן שיש לפרוק את הנתונים למחשבים  .

בזמן אכיפה יכול שוטר להתחבר באמצעות מחשב נייד ולקבל את קריאות הטכוגרף בזמן אמת .

 

 

 

 

המסגרת הנורמטיבית : 

 

הגדרה [ סע' 1 לפקודת התעבורה ] 

 

"טכוגרף" - מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות פקודה זו, המיועד לסמן או לרשום את היות הרכב במצב נסיעה או עצירה, וכן את מרחק הנסיעה, את מהירות הנסיעה ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב.

 

 דסקת הטכוגרף   כראיה קבילה בהליך משפטי  .

 

27ג.   (א)  רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע בהן, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי –

(1)   שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב.

(2)   מהירות נסיעתו של הרכב.

(3)   מרחק נסיעתו של הרכב.

ובלבד שהוכח כי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבית המשפט הוא הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת ביצוע העבירה, וכי מרגע שהדיסקה או הרישום הממוחשב הוצא מהטכוגרף עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים בטכוגרף.

         (ב)  שר המשפטים יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול ברישום הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית המשפט.

           (ג)   תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

הרכבים החייבים בטכוגרף - תקנה 364 ד  לתקנות התעבורה .

 

 364ד. 

(א)   לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה:

 

(1)   אוטובוס –

(א)   אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;

(ב)   אחר – שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה.

(2)   רכב מסחרי –

(א)   רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה.

(ב)   רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990.

(ג)    אחר – שמשקלו הכולל המותר מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג, ששנת ייצורו 1990 או אחריה.

למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן על גבי הדיסקה את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה.

(3)   אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.

 

 (ב)  לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן –

(1)   מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן, בכל עת, על גבי הדיסקה את היות הרכב בנסיעה או בעמידה, את מהירות נסיעתו, מרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה כמשמעותו בתקנה 168(ג) של הנוהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא  להחלפת הדיסקה בו.

(2)   בטכוגרף מצויים דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצוינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם, מספר הרכב, קריאת מד המרחק בתחילת הנביעה ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף, שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב.

(3)   בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב.

(4)   בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב.

(5)   כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן.

(6)   הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;

(7)   יחזיק ברכב, בעת שהרכב בחזקתו, את המפתח למכשיר הטכוגרף.

 

 (ב1) נוהג רכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –

(1)   ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית.

(2)   יחליף במכשיר הטכוגרף –

(א)   דיסקה המיועדת שימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר.

(ב)   אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.

(3)   ישמור ברכב –

(א)   את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;

(ב)   את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.

(4)   ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר –

(א)   את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);

(ב)   לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.

          (ב2) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען;

(1)   החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;

(2)   החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.

 (ג)   בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, במשך 180 ימים מיום שנמסרו לו; בעל הרכב יציג את הדיסקות ואת היומנים לפי דרישתו של שוטר, פקח כאמור בחלק י"א, או קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' לגבי הרכב שנמצא בפיקוחו.

          (ג1) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.

          (ד)  מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.

          (ה)  בתקנה זו –

"מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;

"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך;

"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן.

"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.

 

 

 


 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה