תקנה 15 ב לתקנות  התעבורה  

תנאים למתן תעודה או לחידושה .

 

תקנה 15 ב היא תקנה מחמירה המונעת ממי שמבקש תעודה  [ הכוונה למי שמבקש לבצע קורס  מקצועי כמו נהגי רכב כבד ,רכב ציבורי , מורים לנהיגה , בוחני רישוי לנהיגה ,קציני בטיחות בתעבורה ועוד.... ]  במידה ומתקיים אחד מהסעיפים הר"מ המבקש לא יוכל להתקבל לקורס , תקנה 15ג עניינה  במקרים של נטילת תעודה למי שמחזיק בה . 

  

15ב.  מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –:

 

(1)   יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

(2)   לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בביטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי.

(3)   הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה.

(4)   המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

(5)   רישיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה.

(6)   המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.

(7)   המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

 

ביטול תעודה או התלייתה תק' תשמ"ז-1987

 

15ג.   הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם –

(1)   נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

 

(2)   הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קוים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה

         הושגה על סמך הודעה כוזבת

 

 

 

**** האמור לעיל הנו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם עו"ד על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן  על

          אחריותו בלבד!

 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה