תוספות לפקודה   

 

התוספת הראשונה - (סעיפים 38 ו-39) 

 

 

פסילת מינימום שלושה חדשים

 

38.   הורשע אדם –

(1)   על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה.

(2)   על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;

(3)   על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,   דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 

    

פסילת מינימום שנה אחת

 

39.   על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 

   

•    עבירה לפי סעיף 10-איסור לנהוג ללא רישיון נהיגה.

•    עבירה לפי סעיף 12 א1 ב ג-חובת ליווי.

•    עבירה לפי סעיף 62 7.-אינו עוצר בגלל תאונה שרכבו מעורב בה.

•    עבירה לפי סעיף 12 א2 – הגבלת נוסעים לנוהג חדש.

•    עבירה לפי סעיף 338.1 או 4 לחוק עונשין

•     עבירה לפי תקנה 47ד-עקיפה

       26.2   –נתון תחת סמים או שיכור

•     84ב-הסעת נוסעים כשהסעה בשכר

•      144 או 308ד-שימוש ברכב למרות איסור שימוש בו. לתקנות התעבורה 1961.

 

 

 

התוספת השניה - (סעיפים 38 ו-39)

 

 

 עבירה  לפי סעיף 62.2-נהיגה ברשלנות במהירות שיש סכנה לציבור. בקלות ראש.

                                   62.4-מסרב לתת פרטים או נותן מידע כוזב או

 65-מיתקן מגביל מהירות.
 עבירה לפי תקנה 320 א-מערכת היגוי לתקנות או סימן ה לפרק השלישי בחלק ד לתקנות אם  קבע בית המשפט כי         במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה .
  עבירה לפי תקנות 22א לגבי אי מתן זכות קדימה 

 26.4-הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה 27ג-לא ינהג אדם ברכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו. 

45{1} –נסיעה אחורנית

51-מהירות סבירה 

56 –עצירה לפני מפגש מסילת ברזל . 

57   64ד   99א  או 438.
 עבירה לפי תקנה 54א 1 עד 4 לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית   ולגבי מהירות העולה ביותר מ- 40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת .בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.

 

 

 התוספת השלישית  - סע' 12 א    - נהג חדש 

 

•עבירה לפי סעיפים- 10-נהיגה ללא רישיון, 43-מסתייע ברכבו לעוון או פשע,44-פסילה מלהחזיק ברישיון רכב.או -65-עצירה לפני מסילת ברזל לפקודה זו.
•עבירה לפי 22 לתקנות התעבורה 1961 לגבי אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה ,עבירה לפי תקנות 26.2-תחת השפעת סמים או אלכוהל. 47-עקיפה  .54-מהירות או 57-מעבר אוטובוס בכביש סלול במפגש מסילת ברזל. לתקנות האמורות ,ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי הודעה על תאונה דרכים או אי הגשת עזרה ראשונה לנפגע בתאונת דרכים.
•עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
•עבירה שבית משפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר.

 

 

התוספת הרביעית   - פסילה בידי קצין משטרה 

 

 •עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי ציות לתמרורים ב- 36 וב- 37 לעניין אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים.
•עבירה לפי תקנה 26.2 לתקנות-תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
•עבירה לפי תקנה 27א-לא ינהג ברכב  שעלול לסכן עוברי דרך.
•עבירה לפי תקנה 47ד לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פינוייה.
•עבירה לפי תקנה 47 ה 5 לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
•עבירה לפי תקנה  54א 1 עד 4 ו-ה לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
•עבירה לפי תקנה 67 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך רגל.
•עבירה לפי תקנה 84ב לתקנות כשהסעה היא בשכר.

 

 •עבירה לפי תקנה 85א 5 לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב- 25% או יותר על המשקל הכולל המותר.
•עבירה לפי תקנה 502 לתקנות-מספר נוסעים יותר מהמותר.
•עבירה לפי סעיף 12א1 ב ג לפקודה-חובת מלווה.
•עבירה לפי סעיף 12א 2 לפקודה-הגבלת נוסעים לנוהג חדש.
•עבירה לפי סעיף 623 לפקודה-
•עבירה לפי 65 לפקודה-אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.

 

 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה