איסור שימוש ברכב 

איסור שימוש ברכב 

 

 

 

 

 ההיגיון מאחורי הסנקציה החמורה של השבתת רכב :

 

כחלק במאבק בתאונות הדרכים קבע המחוקק את  סנקציית איסור שימוש ברכב , בהתחלה לגבי נהגי רכב משא שהסיעו מטען מעל המותר אין ספק כי מדובר בסנקציה חמורה שיש בה כדי לפגוע בזכות יסוד חוקתית  חופש העיסוק ואם תרצו פגיעה בקניינו של נהג  [הקניין מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם ] לימים הסתבר כי סנקציה זו יעילה  ועל כן המחוקק הרחיבה גם לעבירות   תעבורה נוספות .                          

 

 

 

 

 המסגרת הנורמטיבית :  סעיף 57 לפקודת התעבורה 

 

תקנה 57 א(1)   איסור שימוש בגין נסיעה עודף  :

 

עבירת מטען עודף .

 

57א.   (א)  (1)   מצא שוטר, לאחר שקילתו של רכב מסחרי, כי הוביל אדם מטען ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב, רשאי הוא למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב (להלן – הודעת איסור שימוש) לתקופה של 30 ימים, ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף 57ג – לתקופה של 60 ימים, וליטול את רישיון הרכב.

 

עברות תעבורה  מהתוספת השביעית 

 

(2)   היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת השביעית, רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו-(ו) יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים, ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף 57ג – לתקופה של 60 ימים, וליטול את רישיון הרכב;

(3)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס.

 

רשימת עבירות התוספת השביעית : 

 

 • הסעת הנוסעים היא בשכר וכאשר מספר הנוסעים הנו מעל המותר לפי מה שקבוע ברישיון הרכב.
 • הסעת נוסעים בשכר בניגוד להוראות החוק.
 • מונית המסיעה נוסעים למעלה מהמותר לה לפי רישיון הרכב. 
 • הרכב אשר נעצר נוסע למרות שניתנה בעניינו הודעת איסור שימוש.
 • הנהג נהג ברכב ללא רישיון נהיגה תקף או ללא רישיון נהיגה לסוג הרכב שנעצר (וזאת למעט כאשר רישיון הנהיגה מתאים אך לא חודש כדין).
 • בעל הרכב התיר לאחר לנהוג ברכב למרות העדר רישיון נהיגה תקף או רישיון נהיגה המתאים לנהיגה ברכב, וזאת כאשר המתיר ידע על כך.
 • נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים אשר צוינו ברישיון הנהיגה.
 • נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב או נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש.
 • נהג חדש הנוהג ללא מלווה.
 • הסעת נוסעים על ידי נהג חדש, מעל המותר, וללא מלווה.
 • נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים משכרים.
 • הפקרה לאחר פגיעה.
 • הובלת מטען עודף.

 

 

חובת השוטר האוכף  : 

 

 בהודעת איסור שימוש יצוינו אלה:

 

(1)   המקום שבו יש לפרוק את המטען שהובל ברכב או שבו יש להוריד נוסעים המוסעים ברכב, לפי העניין, לרבות הוראות בדבר פריקת המטען העודף, אם פריקתו במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות העניין והוראות בדבר הורדת נוסעים שמוסעים שלא כדין אם הורדתם במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות העניין; לעיניין זה, "מטען עודף" - מטען שמשקלו כמשקל ההפרש שבין המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב לבין משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו.

(2)   המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, אשר ייבחר בהתחשב בהצעתו של הנהג מבין המגרשים שיועדו לכך; השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין זה, לרבות לעניין אופן קביעתם של מגרשים שיועדו להעמדת רכב במהלך תקופת איסור שימוש והרשות המוסמכת לקבעם, מספרם, מיקומם וגודלם של מגרשים כאמור ואופן השמירה והפיקוח על כלי רכב שיועמדו בהם, וכן לעניין שיעור ההוצאות בשל שינוע כלי רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו ובשל העמדתם בהם.

(3)   המועד האחרון לביצוע הפעולות האמורות בפסקאות (1) ו-(2).

 

 

ביטול הודעת איסור שימוש ע"י קצין המשטרה  .

  

 •  בעל הרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
 • קצין המשטרה שוכנע כי לא יוגש כתב אישום כנגד הנהג בשל העבירה בה הוא חשוד.

 

שימוע

 

קצין משטרה  מחויב לערוך לנהג שימוע וזאת בטרם יכריע בעניינו. הסמכות של עריכת שימוע מוקנית לקצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה. [ שוטר שאינו קצין משטרה אינו יכול לערוך שימוע.]

השוטר "שתפס" בפועל את הנהג יכול לקחת לו אותו לקצין משטרה או לחלופין לתת לו הזמנה לשימוע.

השימוע נערך בדרך כלל בתחנת משטרה בפני קצין משטרה, אך לעיתים מגיע קצין משטרה למקום עיכוב הנהג שחשוד בביצוע העבירה ואז נערך לנהג שימוע "בשטח".  

שימוע צריך להיערך עד שלושה ימים מיום ביצוע העבירה. שימוע מאוחר יותר עלול להיחשב לשימוע ללא סמכות. דבר אשר עלול להוביל איסור שימוש ברכב שכזה להיות חסר סמכות ומכך בטל.

החוק מאפשר לקצין משטרה לאסור שימוש מנהלי ברכב רק אם יש לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג. אם קצין המשטרה סבור כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג, ישנה חובה לתת אפשרות שימוע לנהג, זוהי זכות ולא חובה. לפיכך, אדם שלא מתייצב לשימוע עפ"י הזמנה שקיבל כדין, רכבו עלול להיות אסור לשימוש אף על פי שלא התייצב לשימוע. זוהי סמכות המוקנית בחוק לקצין משטרה שעורך את השימוע. קוראים לזה "איסור שימוש ברכב בהעדר".

במהלך השימוע קצין המשטרה יסביר לנהג במה הוא חשוד וכן יבקש את תגובתו לעבירה. הוא אף יבקש שהנהג יסביר לו מדוע הוא חושב שלא צריך לאסור שימוש ברכב במצב הנדון.

 

 

 

 

מה ניתן לעשות ???

 

ניתן לפנות לבית  המשפט אשר בודק :

 

1.  האם בעל הרכב ידע והסכים  שהרכב יעמוד לרשות הנהג שבצע את העבירה .

2. האם בעל הרכב עשה כל שביכולתו בכדי למנוע ביצוע עבירה .

 בית המשפט בודק בין היתר גם את הזיקה בין  בעל הרכב למבצע העבירה , נסיבות אישיות  של בעל הרכב  בית המשפט יאזן בין מידת הפגיעה בבעל הרכב לאינטרס הציבורי. 

 

על החלטת בית המשפט ניתן לערער לביית המשפט המחוזי .

 

 

***האמור לעיל הנו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם עורך דין על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על

      אחריותו בלבד!

  

 .

 

 

 

 

 

 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה