נהיגה בשכרות

 

עו"ד אבי חליוא 

 

סעיף 64ב (א) – בדיקת שכרות:

ממונה על הרכב הוא:

1. מי שעוסק בהוראת נהיגה ,בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב .

2. מי שיושב לצידו של נוהג חדש לצורך מילוי חובת הליווי "משקה משכר"–משקה שרמת ריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר תחבורה בהתייעצות שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה הכנסת: לעניין זה רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול.

 

סם מסוכן – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע.

שיכור- אחד מאלה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת הנהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.

(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן.

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.(4) מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נימצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע לפי פסקה (3)

 

סמכות שוטר – 64ב

(א1) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או ממונה על הרכב,לתת לו דגימה של אויר נשוף מפיו,לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות, שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף אף בהעדר השר כי נעברה עבירה לפי פקודה זו .

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או ממונה על הרכב ,שהיה מעורב בתאונת דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור ,לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז ,או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן :שוטר רשאי להורות על נטילה של דגימת דם כאמור בסעיף קטן זה גם מנוהג רכב או ממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה ,ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן

(ב2)( הודעת מטרת נטילת הבדיקה וקבלת הסכמה ).

(ב1) נפטר אדם עקב תאונת דרכים ,והיה לשוטר חשד סביר כי אותו אדם היה בין הגורמים לתאונה , רשאי רופא שהסמך לכך בידי שר הבריאות ,שאליו הובא הנפטר ,ליטול ממנו דגימת דם או נוזל גוף אחר, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז ,או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן ,והכול אם בקש השוטר זאת (שוטר =פי שקבע שר התחבורה )

(ב2) שוטר הדורש מנוהג רכב או הממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה ,דגימת שתן או דגימת דם ,לפי הוראות סעיף זה יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה ,יבקש את הסכמתו ,ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה ,כאמור בסעיף 64ד (סירוב לתת דגימה.)

 

סעיף 39 א לפקודת התעבורה 

" הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3)[הוא שיכור בהיותו נוהג רכב ,או בהיותו ממונה על הרכב ,בדרך או במקום ציבורי ..] דינו בנוסף לכל עונש אחר פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים .ואם כבר הורשע באותה עבירה בשנה שקדמה לאותה עבירה פסילה שלא תפחת מארבע שנים : אולם בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין ,להורות על פסילה קצרה יותר סעיף 57 א (א)(2) קובע"היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת השביעית [בין העבירות העבירה על נהיגה תחת השפעת אלכוהול] .... והיה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג ,רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 יום ........****הרכב יועמד במקום מתאים עלות האחסנה תחול על הנהג.

 

169א .הגדרות : אלכוהול – כוהל אתילי אתנול, אתיל אלכוהולבדיקת נשיפה- בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות ,בהתייעצות עם שר התחבורה ,בהודעה ברשומות , והמכשיר מראה ריכוז האלכוהול באוויר נשוף או שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמא של נשיפה שסיפק אותו נבדק ."בדיקת מעבדה" –בדיקת דוגמא של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם מים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק,במעבדה או מוסד רפואי :"המידה הקובעת " – ריכוז האלכוהול לפי אחד מאלה :(1) 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם :(2) ריכוז אלכוהול באוויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1) או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה.

 

169.ב.(א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשכור לנהוג בו .(ג)לעניין סעיפים –62(3)לפקודה"העובר אחת מעבירות אלה דינו מאסר שנתיים .. הוא שיכור בהיותו נוהג רכב ,או בהיותו ממונה על הרכב בדרך או במקום ציבורי .

 

169ג. בדיקת שיכרות.(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור,רשאי השוטר לדרוש ממנולהיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצועןשל הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.(ב)בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את נוהג בו או במקום אחר שקבע השוטר.(ג)בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות ת והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לעניין זה.

 

169ד. בדיקת נשיפה.(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים , רשאי הואלדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה , תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שיכרות).

 

169ה. בדיקת דם.(א) בוטל.(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אםלא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

 

169ו. סירוב להיבדק והתליית רישיון נהיגה.(א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו- מאסר שנה או קנס 10.000 שקלים,ורשאי בית-המשפט לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לעניין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רישיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רישיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

 

169ז. אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה.

(א)הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אוויר חופשי מאלכוהול ((blank sample, ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אוויר,או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.

(2) בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם של אלכוהול ל-100 מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים ל-100.

 

(ב) תבוצע בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האוויר הינשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים ל-100.

 

169ח. אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה.בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

(1) אזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל.

(2) דוגמת הדם תילקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד ל- 100.

(3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה.

(4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת

(5) תוצאות בדיקת דם חופשי מאלכוהול (blank sample) לא תעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב 100 מיליליטר של דם;

(6) מקדם השונות (coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים ל- 100;

(7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א 1971.

169ט. תעודות.

(א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר סעיף 27 לפקודה.

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת [נוסח חדש], התשל"א-1971. 

 

 

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד , והעושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 דברי הסבר - שכרות 

 

 

אכיפת נהיגה בשכרות ע"י משטרת ישראל מתבצעת בד"כ בסופי שבוע, אתה יוצא מהפאב, ממסיבה, מחתונה או אירוע משפחתי,

בצד הדרך מסמן לך שוטר לעצור בצד שואל מהיכן אתה מגיע, האם שתית ומבקש ממך לבצע את הבדיקה הראשונית ע"י נשיפון וזאת כדי לקבלת אינדיקציה ראשונית האם יש חשד שבגופך כמות אלכוהול מעבר למותר. ברגע שמתקבלת תוצאת נכשל בנשיפון הבילוי עלול להסתיים בפסילת רישיון לתקופה לא קצרה לצד עונשים נוספים הקבועים בחוק.

 

סעיף החוק הרלוונטי הוא סעיף 64 לפקודת התעבורה  המגדיר בין היתר את הכמות המותרת, כאשר מעבר לקבוע בחוק יוגש נגדך כתב אישום על נהיגה בשכרות.

 

מהו ריכוז אלכוהול מותר ??? 

 

עד 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם או כמות של עד 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף. 

כתב אישום יוגש למעשה מכמות של 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף ומעלה [עפ"י פסק דין  עוזרי]                                                                                                                                                                                                                                            

מה קורה  מרגע שהשוטר מסמן לך לעצור?

א. זיהוי ושאלון ראשוני – השוטר מזהה אותך ושואל שאלות ראשוניות.

ב. בדיקת נשיפון – כדי לקבל התרשמות ראשונית מבקש השוטר לנשוף לתוך נשיפון  אם  התוצאה "נכשל " אתה מעוכב להמשך הבדיקה.

ג. בדיקת מאפיינים  זוהי בדיקה שאינה מדעית באמצעותה מתרשם השוטר התרשמות כללית [מבחן הליכה בקו ישר ,הבאת אצבע לאף ועוד....]

ד. בדיקה ע"י הינשוף -  זוהי בדיקה מדעית שעברה את מבחני אמינות המכשיר.

המכשיר נקרא Drager Alcotest 7110 MK III IL – השוטר ייטול ממך שתי נשיפות [שתי קריאות] אם הכמות היא 290 ומעלה יוגש כתב אישום אם פחות תשוחרר לדרכך.                                                                                                                                                                                      

 

רישום כתב אישום, הזמנה לשימוע, פסילת רישיון והשבתת רכב.

 

בכתב האישום יצוין מועד הדיון בבית משפט.

רישיון הנהיגה יפסל פסילה מנהלית ל-30 יום. זה עלול להתרחש עוד באותו ים אם יש קצין משטרה בסביבה או תוזמן לשימוע תוך שלשה ימים [זה לא תמיד יש מקרים שהקצין הפוסל מחליט להחזיר הרכב].

 

מהם  העונשים הקבועים בחוק???

 

מדובר בפסילת מינימום של שנתיים , התייחסות בתי משפט לעניין נהיגה  בשכרות הנו מחמיר במיוחד ונטייתם של רבים מהשופטים היא לא להקל בעונש. סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע כי על בית המשפט לפסול את רישיון הנהיגה לפחות שנתיים. לצד הפסילה יוטל על הנאשם מאסר על תנאי  פסילת רישיון על תנאי ,קנס  ולעתים התחייבות להימנע מביצוע עבירה .    

                                                                                                    

שיכרות פעם שנייה:

 

אם זו עבירה שנייה בה הורשע נהג בתוך שנה, הפסילה תהא  על פי דין לפחות ל- 4 שנים). סעיף 62(3) אף קובע עונש של שנתיים מאסר.                                                                                                                                                                                                                                 

האם  יש קשר בן כמות האלכוהול לעונש???

 

התשובה היא כן !!!

למרות שאין ענישה לפי מדרג[כמות] הלכה למעשה התביעה המשטרתי תמתייחסת לכמות האלכוהול. ככל שהכמות גבוהה התביעה  תבקש מבית המשפט ענישה חמורה ופסילה ארוכה מהמינימום[מהשנתיים] ככל שהכמות נמוכה ויימצאו פגמים יותר קל לתביעה להגיע להסדר הולם  ומקל [פסילה קצרה].

                                                                                                                                                                  

צריך לעשות רישיון מהתחלה אחרי הפסילה???

 

על פי החוק כל פסילה בפועל מעל 12 חודשים מחייבת ביצוע הליך רישיון נהיגה מהתחלה .                                                                                                                                                           

סירבתי להיבדק מה המשמעות???

 

סירוב להיבדק  הן ע"י הינשוף  או ע"י נטילת בדיקת דם יוצר חזקה על פי דין שאתה שיכור.

כלומר עצם הסירוב [גם אם הכמות פחותה ] מבחינת השוטר אתה שיכור ויוגש נגדך כתב אישום.

על השוטר להסביר לנהג את משמעות הסירוב.

 

בדיקת דם מתי ???

 

הכלל הוא שבדיקת ריכוז האלכוהול מתבצעת ע"י מכשיר הינשוף, החריג  נטילת דגימת דם שהיא פעולה חודרנית, [החשוד לא מסוגל מבחינה רפואית או מסיבה אחרת לנשוף..]  הבדיקה תיעשה במקום המתאים לכך על ידי בעל מקצוע רפואי המוסמך ליטול דגימות דם, בדיקת דם ניתן לדרוש רק אם יש חשד סביר לכך שהנהג אכן שיכור או בעקבות תאונת דרכים.

חובה על השוטר להסביר לנהג את מטרת הבדיקה, במקרה שבו נהג אינו מסוגל ליתן הסכמה לבדיקה כמו מעורבות בתאונת דרכים קשה, מחוסר הכרה...                                                                 

 

ואם הנאשם נורמטיבי, ללא עבר תעבורתי, רישיונו הוא פרנסתו, חייל - האם זה עוזר ???

 

מאחר שמדובר בעבירה שלצידה פסילת מינמום הנסיבות שצויינו  בד"ג לא עוזרות כככל שמדובר בענישה מינמאלית הקבועה בחוק.

יחד עם זאת  בטיעונים לעונש בפני בית המשפט יכול השופט לקצר אך במעט מהפסילה המינמלית.   

 

 

אבל לא מעט נהגים מקבלים פסילה פחות משנתיים???

 

נכון!!!!

 

עורך דין המתמחה בתחום יוכל לבדוק הממצאים העובדתיים, יבחן כשלים ראיתים ככל שיש כשלים מהותיים התביעה המשטרתית תיעתר לבקשה להגיע להסדר של פסילה פחות מהקבוע בחוק בכפוף לשינויי כתב אישום [לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, סעיף שאינו קובע פסילת מינימום שנתיים].

במידת הצורך יוכל העו"ד לנהל את שלב הראיות (הוכחות) במשפט. פגיעה במהימנות העדים  בתהליך הבדיקות שבוצעו לחשוד, פגמים בלוחות זמנים, בחינת נסיבות, מזכרים, תעודות כיול, החלפת פיית נשיפה ועוד.. יכולה להעלות ספק סביר בלב ביהמ"ש. 

 

 

מה עם נהג חדש /צעיר ???

 

האכיפה כנגד נהגים חדשים צעירים [עד גיל 24] החלה בשנה האחרונה  [2017] 

בעבר [בשנת 2010 ]  המחוקק אישר הערב  הצעת חוק הקובעת רף שכרות מחמיר לנהגים צעירים ונהגים מקצועיים, שמשמעותו ריכוז אלכוהול נמוך משמעותית מזה הנאכף על נהגים אחרים.  לפי החוק  החדש יחול על נהגים עד גיל 24 ונהגים מקצועיים - נהגי אוטובוס, מוניות וכלי רכב מסחריים [מעל 3500 ק"ג ] .

 

על-פי החוק החדש, ריכוז האלכוהול המותר לנהגים חשים/ צעירים  ונהגים מקצועיים   הוא 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מ"ל דם, לעומת 50 מיליגרם המותרים לנהגים אחרים. בבדיקה באמצעות מכשיר "ינשוף", המשמש למדידת ריכוז אלכוהול באוויר נשוף, ירד הריכוז המותר מ-240 מיקרו-גרם אלכוהול בליטר אוויר, ל-50 מיקרו-גרם בלבד. ריכוז זה הופך צריכת אלכוהול כבר בכמות מזערית, לעבירה על החוק.

 

במילים אחרות נהג חדש/צעיר  -  נהגים מקצועיים  אסור לשתות !!!!

 

 

 

*האמור לעיל הנו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם עו"ד  , על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

 

 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה